Alapszabály

A VINYASA FLOW JÓGA EGYESÜLET
Alapszabálya
1025 Budapest, Nagybányai út 42/A.
2015.I. fejezet – Az Egyesület neve, székhelye


1.      Az Egyesület elnevezése: Vinyasa Flow Jóga Egyesület

2.      Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Vinyasa Flow Yoga Alliance
 
3.      Az Egyesület rövidített elnevezése: VIFE

4.      Az Egyesület angol nyelvű rövidített elnevezése: VIFE

5.      Az Egyesület székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 42/A.

Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

Az Egyesület önálló jogi személy.


II. fejezet – Az Egyesület célja, tevékenysége


Az Egyesület célja olyan, Vinyasa Flow jógastílust oktató jógaoktatókból álló szellemi műhely és munkacsoport létrehozása, amely támogatja és szervezi a jóga, különösen a Vinyasa Flow jógastílus népszerűsítését, továbbá az egészséges, a természettel harmóniában lévő életmód tudatos kialakításához kapcsolódó tevékenységeket, valamint megteremti azok feltételeit a következő eszközökkel:

a.)    sport segítése, támogatása, különös figyelemmel a jógára, ezen belül is a Vinyasa Flow jógastílusra, továbbá az alternatív mozgásrendszerekre, a wellness és a preventív jellegű tevékenységek területére;
b.)    a környezettudatos és egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, rendezvények szervezése, valamint könyvek, kiadványok szerkesztése és kiadása;
c.)    kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult magyar és külföldi, szakmai és társadalmi szervezetekkel;
d.)    a környezettudatos és egészséges életmód területén dolgozó szakemberek képzésének és továbbképzésének támogatása és szervezése, különös tekintettel a Vinyasa Flow jógastílus oktatóira;
e.)    nemzetközi (elsősorban EU-s) szakemberek számára az információcserére lehetőséget adó fórumok, internetes portáloldalak létrehozása;
f.)      hazai és nemzetközi szakemberek tanfolyamainak, bemutató előadásainak szervezése;
g.)    mind az idősebb, mind a fiatal nemzedék egészséges életmóddal való megismertetése, különös tekintettel a jógára, ezen belül is a Vinyasa Flow jógastílusra, továbbá egyéb alternatív mozgásrendszerekre és a preventív sporttevékenységre.

Az Egyesület céljait különösen az alábbi tevékenységek útján valósítja meg:

-         előadások, képzések, valamint konferenciák és egyéb rendezvények szervezése, továbbá a jógához és az egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvényeken való részvétel;
-         kapcsolatteremtés a hazai és nemzetközi szervezetekkel;
-         internetes portáloldalak létrehozása;
-         különböző témájú, az egészséges életmódhoz kapcsolódó könyvek kiadása.


III. fejezet – A tagsági viszony keletkezése és megszűnése


A tagság önkéntes.

1.      A tagsági jogviszony keletkezése:

a.)    Az Egyesület tagja lehet bármely magyar és külföldi természetes személy, aki:
-  Vinyasa Flow jógastílust oktató jógaoktató,
-  az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja,
-  az Egyesület Etikai Kódexét magára nézve kötelezően elfogadja,
-  tagdíjat fizet.

b.)    A tagsági jogviszony keletkezéséhez szükséges, hogy a jelentkező felvételi kérelmével az Egyesület Elnökségéhez forduljon. A felvételt írásban kell kérni. Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a jelentkező adatai mellett:
-  életrajzot, a szakmai tevékenység ismertetésével,
-  az Egyesület céljaival történő egyetértésről és az Etikai Kódex elfogadásáról szóló nyilatkozatot,
-  valamint a tagdíjfizetési kötelezettség elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

c.)    A felvételről egyéni elbírálás alapján az Elnökség dönt.

d.)    A felvételi kérelem elutasítása ellen eljárási szabálysértés esetén annak kézhezvételétől számított 30 napon belül fellebbezéssel lehet fordulni a Közgyűléshez. Fellebbezés esetén az elnök a Közgyűlést köteles összehívni. A fellebbezésről a Közgyűlés dönt.

2.      A tagsági jogviszony megszűnése:

a.)    A tag kilépésével: a tag írásbeli kilépési nyilatkozatával, a nyilatkozatnak az Elnökség által történt kézhezvétel napjától számítottan.

b.)    A tag halálával.

c.)    A tag kizárásával:

-  Amennyiben a tag az Egyesület alapszabályában, illetőleg Etikai Kódexében foglaltakkal, vagy az Egyesület szellemiségével ellentétes tevékenységet folytat, a tag kizárásának van helye.
-  A kizárási eljárásról az Elnökség az elnökségi ülés előtt legalább 15 nappal, ajánlott, tértivevényes levélben köteles postai úton értesíteni a kizárni kívánt tagot az elnökségi ülés helyének és idejének pontos megjelölésével, valamint a kizárás indokával. A tag jogosult írásbeli védekezését az Elnökségnek benyújtani vagy az elnökségi ülésen személyesen megjelenni és védekezését személyesen előadni.
-  A kizárási eljárás lefolytatására az Elnökség jogosult, döntéséről nyilvános jelentést készít. Az Elnökség az eljárás során több ülést is tarthat, illetőleg az elnökségi ülést elnapolhatja, amennyiben új tény, körülmény, bizonyíték merül fel vagy ezek valamelyikének tisztázása szükséges.
-  Az Elnökség határozatát az elnökségi ülés időpontjától számított 15 napon belül ajánlott, tértivevényes levélben köteles postai úton az érintett tag részére megküldeni.
-  Az Elnökség döntése ellen panasznak nincs helye. A kizárt tag a kizárás ellen, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közgyűléshez intézett fellebbezéssel élhet. A Közgyűlést az elnök ez esetben köteles haladéktalanul összehívni. A fellebbezésről a Közgyűlés dönt.

d.)    A tagsági jogviszony törlésével:

-  A tagsági viszony törlésre kerül, amennyiben a tag tagsági díjának, illetőleg az önként vállalt anyagi támogatásnak a megfizetését 3 hónapnál hosszabb időn át, indokolatlanul elmulasztotta, és azt az Elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem rendezte, az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

-  Az Egyesület nyilvántartást vezet mindenkori tagságáról. A nyilvántartás tartalmazza a tag nevét, születési adatait, állandó lakcímét és aláírását, valamint az Egyesületbe történő belépés dátumát. A tagsági viszony megszűnésekor a tag törlésre kerül a nyilvántartásból. A nyilvántartás naprakészen tartása az Elnök feladata.

3.      Tiszteletbeli tagság

a.)    Az Elnökség tiszteletbeli taggá választhatja azt a magyar vagy külföldi állampolgárt, aki a jóga népszerűsítése és oktatása érdekében végzett tevékenységével kimagasló érdemeket szerzett.

b.)    A tiszteletbeli tagot ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint az Egyesület rendes tagjait, kivéve: a tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, tagdíj vagy bármely egyéb anyagi támogatás megfizetésére nem kötelezhető.

c.)    Amennyiben a tiszteletbeli tag az Egyesület alapszabályában, illetőleg Etikai Kódexében foglaltakkal, vagy az Egyesület szellemiségével ellentétes tevékenységet folytat, a tag kizárásának van helye a jelen alapszabályban foglaltak szerint.

d.)    A tiszteletbeli tagot ugyanazon jogok illetik meg, mint az Egyesület rendes tagjait, kivéve:
-  a tiszteletbeli tag nem rendelkezik aktív és passzív választójoggal, az Egyesület szerveinek tisztségére nem jelentkezhet, a tisztségviselők személyére indítványt nem tehet;

4.      Pártoló tagság

a.)A Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért és azok megvalósításához anyagi támogatást nyújt.

b.)    A pártoló tagot ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a tiszteletbeli tagot, kivéve: a pártoló tagság feltétele az önként vállalt anyagi támogatás nyújtása.

c.)Amennyiben a pártoló tag jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, a jogokat a jogi személy képviselője vagy az általa meghatalma­zott személy gyakorolhatja.

d.)    Amennyiben a pártoló tag nem teljesíti az általa önként vállalt anyagi támogatás nyújtását, tagsági jogviszonya a IV. fejezet 2/d.) pontjában foglaltak alkalmazásával törölhető.

e.)    Amennyiben a pártoló tag az Egyesület alapszabályában, illetőleg Etikai Kódexében foglaltakkal, vagy az Egyesület szellemiségével ellentétes tevékenységet folytat, a tag kizárásának van helye a jelen alapszabályban foglaltak szerint.


IV. fejezet – A rendes tag jogai és kötelezettségei


1.      A tag jogai:

a.)    A tag aktív és passzív választójoggal rendelkezik. Az Egyesület szerveinek tisztségére jelentkezhet, a tisztségviselők személyére indítványt tehet.
b.)    Az Egyesület szerveinek munkájában, valamint az Egyesület által szervezett rendezvényen részt vehet.
c.)    Az Egyesületet érintő kérdésekben megilleti a vita kezdeményezésének, a javaslattételnek és a véleményezésnek a joga.
d.)    Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
e.)    Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait.
f.)      Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.
g.)    Igényelheti az egyesületi szakemberek segítségét.
h.)    A Közgyűlés munkájában részt vehet, kezdeményezheti annak összehívását – az ok és a cél pontos megjelölésével.
i.)      Az Egyesület tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.


2.      A tag kötelezettségei:

a)      Az Egyesület munkájának elősegítése, az alapszabály betartása.
b)      A tagdíj megfizetése, az Egyesület vagyonának megóvása.
c)      Az Egyesület érdekeinek és jó hírének védelme.
d)      Az Egyesület szervei által hozott határozatok betartása.


V. fejezet – A tagdíj

A tagdíj összegét az Egyesület valamennyi tagja köteles megfizetni a tagsági viszony keletkezésekor, illetőleg minden negyedév 5. napjáig az Egyesület bankszámlájára. A tagdíj tehát negyedéves és negyedévenként esedékes.

A tagdíj mértékének módosítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a határozathozatalhoz a tagság 2/3-os többsége szükséges.


VI. fejezet – Az Egyesület szervei


Az Egyesület szervei: a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság.


1.      Közgyűlés:

a.)    A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb, döntéshozó szerve, amely a nyilvántartott tagok összességéből áll.

b.)    A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni az előző időszak munkájának értékelésére, valamint a következő időszak feladatainak meghatározására, a tisztségviselők megválasztására. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

c.)    A Közgyűlés összehívása akkor is kötelező, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével azt kívánja.

d.)    A Közgyűlés összehívása a Felügyelő Bizottság indítványára is – annak megtételétől számított 30 napon belül – kötelező.

e.)    A Közgyűlés összehívása haladéktalanul – legkésőbb a fellebbezés kézhezvételétől számított 30 napon belül – kötelező a tag kizárását vagy a tagság törlését kimondó határozat megfellebbezése esetén.

f.)      Az Elnök a Közgyűlést a napirendi pontok közlésével hívja össze. A Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetén tartandó azonos napirendi pontokat tárgyaló közgyűlés helyét és idejét legalább 8 nappal a Közgyűlést megelőzően írásban, postai vagy elektronikus úton a tagokkal közölni kell.

g.)    A Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület Elnöke. Akadályoztatása esetén a Közgyűlés a jelenlévők egyszerű többségével a Közgyűlésen megjelent tagok közül levezető elnököt választ.

h.)    A Közgyűlés megjelent tagjai az ülésen jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítő tagot választanak maguk közül, akik az ülésről készült jegyzőkönyvet aláírásukkal látják el.

i.)      A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés határozatai minden tagra kötelezőek.

j.)      A Közgyűlés határozatai nyilvánosak, a határozatokat az érintettekkel írásban, postai vagy elektronikus úton közli az Elnök, nyilvánosságra hozataluk az Egyesület honlapján történik, a közzétételről az Elnök gondoskodik.

k.)    Kétharmados többség szükséges az Egyesület feloszlásának kimondásához, más társadalmi szervezethez történő egyesüléshez, az alapszabály elfogadásához, illetőleg módosításához, az Etikai Kódex elfogadásához, illetőleg módosításához, valamint a tagdíj mértékének módosításához.

l.)      A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén, a második, ugyanazon napra egy óra elteltével összehívott Közgyűlés a résztvevők létszámától függetlenül határozatképesnek minősül. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés a résztvevők létszámától függetlenül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes, ha a távolmaradás következményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták.

m.)  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-         az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezethez történő csatlakozásának kimondása;
-         az alapszabály megállapítása, illetőleg módosítása;
-         az Etikai Kódex megállapítása, illetőleg módosítása;
-         az évi költségvetés meghatározása;
-         az Elnökség éves beszámolójának és az éves közhasznúsági jelentésnek az elfogadása;
-         a tagdíj mértékének módosítása;
-         a tisztségviselők megválasztása, felmentése, e személyek lemondásának tudomásul vétele;
-         minden olyan eset, amelyben az alapszabály másként nem rendelkezik.
-         A tag kizárásáról vagy a tagság törléséről szóló határozat, az érintett tag általi megfellebbezése esetén.


2.      Elnökség:

a.)    Az Elnökség az Egyesület végrehajtó és ügyintéző szerve, amely gondoskodik a Közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról, valamint biztosítja az ülések közti időszakban az egyesületi munka folytonosságát. Az Elnökség, mint testület működik.

b.)    Az Elnökség a Közgyűlés által tagjai sorából nyílt szavazással 3 évre megválasztott 3 tisztségviselőből áll, tagjai: az Elnök, valamint a két elnökségi tag.

c.)    Az Elnökség félévente legalább egyszer ülésezik, ülései nyilvánosak.

d.)    Az Elnökséget legalább 8 nappal az ülést megelőzően, a napirend postai vagy elektronikus úton történő közlésével az Elnök hívja össze.

e.)    Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag megjelent. Az elnökségi tagok személyesen kötelesek megjelenni.

f.)      Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség határozatai nyilvánosak, nyilvánosságra hozataluk az Egyesület honlapján történik, a közzétételről az Elnök gondoskodik. A határozatokat az érintettekkel írásban, postai vagy elektronikus úton közli az Elnök.

g.)    Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

-         kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-         bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.


h.)    Az elnökségi ülésekre az Elnök köteles meghívni tanácskozási jogkörrel a Felügyelő Bizottság tagjait, ők azonban szavazati joggal nem rendelkeznek az ülésen.

i.)      Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet mindhárom elnökségi tag aláírással lát el.

j.)      Az Elnökség feladatai:
-         szervezi és irányítja az Egyesület munkáját;
-         elkészíti az Egyesület éves beszámolóját és az éves közhasznúsági jelentést;
-         összehívja és előkészíti a Közgyűlés üléseit, elkészíti az ülések beszámolóját;
-         elbírálja a tagfelvételi kérelmeket, lefolytatja a kizárási eljárást.


k.)    Az Elnök:

-         önállóan képviseli az Egyesületet;
-         összehangolja a teljes egyesületi munkát;
-         a Közgyűlés és az Elnökség határozatai alapján ellátja a napi feladatokat;
-         képviseli az Egyesületet más társadalmi szervezetekkel, természetes és jogi személyekkel való kapcsolattartásban, valamint a hatóságok előtti eljárásban;
-         előkészíti, összehívja és levezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit;
-         gondoskodik a döntéseknek, valamint a Felügyelő Bizottság ülései jegyzőkönyveinek az Egyesület honlapján történő közzétételéről, továbbá a döntéseknek az érintettekkel történő közléséről;
-         vezeti az Egyesület nyilvántartását, biztosítja az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba történő betekintést;
-         az Egyesület nevében szerződéseket, megállapodásokat köthet;
-         az Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja;
-         önállóan rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett.


3.      Felügyelő Bizottság:

a.)    A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. Tagjait a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg 3 év időtartamra. Tagjai csak egyesületi tagok lehetnek.

b.)    Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki:
-         az Egyesület Elnöke vagy elnökségi tagja;

-         az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

-         az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

-         a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.


c.)    A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását, a tagok és tisztségviselők feladatainak ellátását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

d.)    A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

-         az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését teszi szükségessé;

-         a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.


Az elnökségi ülést a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.


Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.


e.)    A Felügyelő Bizottság félévente egyszer ülésezik, a Bizottságot legalább 8 nappal az ülést megelőzően, a napirend postai vagy elektronikus úton történő közlésével kell összehívni, az összehívásra a Bizottság mindhárom tagja jogosult. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak.

f.)      A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. Határozatát egyszerű többséggel hozza.

g.)    A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyvek, valamint a döntések nyilvánosak, közzétételükre az Egyesület honlapján kerül sor, nyilvánosságra hozásuk az Elnök feladata.


VII. fejezet – Nyilvántartás


a.)    Az Egyesület nyilvántartását az Elnök vezeti.

b.)    A nyilvántartásban kell elhelyezni az Elnökség, a Közgyűlés és a Felügyelő Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyveket, az ülések határozatait, kiegészítve a döntések hatályára, idejére, a döntést támogatók és ellenzők számarányára (ha lehetséges személyére) vonatkozó adatokkal, továbbá az éves beszámolók és az éves közhasznúsági jelentések példányait, valamint az Egyesület tagságára vonatkozó nyilvántartást, továbbá minden olyan egyéb iratot, amelynek nyilvántartásba való elhelyezését az Elnökség indokoltnak tartja.

c.)    Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba való betekintést, előzetes megkeresés és egyeztetés után, az Elnök az Egyesület székhelyén bárki számára lehetővé teszi. Az Egyesület honlapján ugyancsak közzétételre kerülnek az Egyesület működésével kapcsolatos iratok.


VIII. fejezet – A vezető tisztségviselők


a.)    Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnök és az Elnökség további két tagja, valamint a Felügyelő Bizottság 3 tagja.

b.)    A vezető tisztségviselőket a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel választja meg 5 évre, a tisztségviselők mandátumuk lejárta után újraválaszthatóak, tetszés szerinti alkalommal.

c.)    A vezető tisztségviselők felmentésének okai lehetnek az alábbiak:

-  az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését tette volna szükségessé, azonban az elnökség vagy annak valamely tagja a döntést a felügyelő bizottság figyelmeztetése ellenére elmulasztotta vagy akadályozta;

-  az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését tette volna szükségessé, a felügyelő bizottság vagy annak valamely tagja a szükséges figyelmeztetés megtételét elmulasztotta vagy akadályozta;

-  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

-   Amennyiben bármely vezető tisztségviselő tag az Egyesület alapszabályában, illetőleg Etikai Kódexében foglaltakkal, vagy az Egyesület szellemiségével ellentétes tevékenységet folytat, tisztségéből felmenthető.

d.)    A vezető tisztségviselők felmentését bármely tag a vezető tisztségviselő és a felmentési indok megjelölésével, írásban kezdeményezheti. Az elnök haladéktalanul – legkésőbb a felmentési szándék kézhezvételétől számított 30 napon belül – köteles a Közgyűlést összehívni.

e.)    A vezető tisztségviselők felmentéséről kizárólag a Közgyűlés jogosult dönteni. A határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül, a felmentő határozat ellen a felmentett vezető tisztviselő fellebbezéssel fordulhat az illetékes bírósághoz.IX. fejezet – Az Egyesület megszűnése


Az Egyesület megszűnik:
a.)    feloszlással
b.)    más társadalmi szervezettel való egyesüléssel
c.)    feloszlatással
d.)    megszűnésének megállapításával.

Az Egyesület feloszlással, illetőleg más társadalmi szervezettel való egyesüléssel történő megszűnéséhez a Közgyűlés 2/3-os többséggel hozott határozata szükséges.

Az Egyesület feloszlatása, illetőleg megszűnésének megállapítása a bíróság hatáskörébe tartozik. Az Egyesület vagyonát – annak megszűnése esetén – közhasznú célra kell fordítani.


X. fejezet – Az Alapszabály módosítása


a.)    Az alapszabály módosítását az Elnökség, illetőleg a tagok 1/3-a javasolhatja írásban, a megváltoztatni kívánt pont, valamint a helyette rögzíteni javasolt rendelkezés pontos megjelölésével és a változtatás indokolásával.

b.)    Az alapszabály módosítására a Közgyűlés 2/3-os többséggel meghozott határozata szükséges.


XI. fejezet – Az Egyesület gazdálkodása


a.)    Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magánszemélyek és szervezetek adományaiból és felajánlásaiból, valamint az Egyesület által céljai megvalósítása érdekében végzett üzleti tevékenységekből képződik.

b.)    Az Egyesület az alapszabályban meghatározott célok megvalósulása érdekében vállalkozói, gazdálkodási tevékenységet folytathat olyan mértékben, hogy az ne minősüljön a társadalmi szervezet elsődleges céljává, és ne veszélyeztesse a közhasznú célok megvalósítását.

c.)    Az üzleti tevékenységből származó bevételeket teljes mértékben vissza kell forgatni az Egyesület tevékenységébe, az Egyesület profitot nem termel. A gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel.

d.)    Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

e.)    Az Egyesület tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

f.)      Az Egyesület feloszlással vagy egyesüléssel történő megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonról a Közgyűlés dönt.

g.)    Az Egyesület befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.


XII. fejezet – Az Egyesület képviselete, jegyzése


a.)    A képviselet módja önálló.

b.)    Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli Egyesületen kívüli személyek, hatóságok, más állami és önkormányzati szervek előtt.

c.)    Az Egyesület jegyzésére az Elnök önállóan jogosult.

d.)    Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök önállóan jogosult.


XIII. fejezet – Záró rendelkezések


a.)    Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés másként nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.

b.)    Az Egyesület a Fővárosi Bíróság általi nyilvántartásba vétellel jött létre, ezzel nyerte el jogi személyiségét.

c.)    Az alapszabály teljes terjedelmében és tartalmában megegyezik a közgyűlésen 2015. január 25. napján az egyesületi tagok által elfogadott alapszabállyal.


d.)    A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben a Magyarország Alaptörvénye, a Polgári Törvénykönyv, 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, valamint a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről, vonatkozó rendelkezései az irányadóak.


A VIFE éves beszámolói az alábbi linkeken érhetők el és tekinthetők meg: